Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DEEP FOREST, dostępnym pod domeną internetową https://deepforest.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta.

DEFINICJE:

DEEP FOREST – operatorem sklepu jest Małgorzata Gewinner, z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Cichej 30, której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia tego sklepu. Operator sklepu jest członkiem łódzkiej Spółdzielni Artystów Plastyków (SAP), nr członkowski w ewidencji SAP: 11435.

Kontakt z usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu e-mail: sklep@deepforest.pl, lub dzwoniąc pod numer telefonu: 608 045 423.

SKLEP INTERNETOWY DEEP FOREST – platforma dostępna pod adresem: www. deepforest.pl.pl

KLIENT – osoba fizyczna, prawna bądź też jednostka organizacyjna pozbawiona osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w sklepie internetowym DEEP FOREST

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

TOWARY – produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym DEEP FOREST

ZAMÓWIENIE – oświadczenie Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

KOSZYK – funkcjonalność sklepu internetowego DEEP FOREST, dzięki któremu Klient ma dostęp do wybranych przez siebie towarów, możliwość zmiany zamówienia tj. ilości zamówionych towarów, adresu oraz sposobu dostawy, formy płatności czy też danych służących do wystawienia przez sklep internetowy DEEP FOREST faktury VAT.

DNI ROBOCZE – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z sklepu internetowego DEEP FOREST, w tym przede wszystkim zasady składania Zamówień na oferowane w sklepie Towary, sposób dostarczenia zakupionych przez Klienta Towarów, sposoby uiszczenia przez Klienta należności za zamówione Towary, prawa i obowiązki Klienta oraz zasady związane z możliwością odstąpienia od umowy, a także zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego DEEP FOREST możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:
  • dostęp do sieci Internet i przeglądarek internetowych typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z uruchomioną obsługą języka Java Script.
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych teleadresowych oraz danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania.

 

2.
Informacje o produktach

 1. Informacje o Towarach znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego DEEP FOREST stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71. k.c.
 2. Ceny Towarów zawierają podatek VAT oraz są wyrażone w złotych polskich.
 3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wyboru przez Klienta sposobu dostawy, a także wartości oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia zostaje uwidoczniony w Koszyku przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
 4. DEEP FOREST zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów oraz wprowadzania oraz odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przy zawarciu przez strony umowy, wiążąca jest cena Towaru wskazana na stronie sklepu internetowego DEEP FOREST w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

3.
Warunki realizacji zamówień

 1. Celem skutecznego złożenia zamówienia na wybrany Towar należy kolejno dokonać następujących czynności:
  • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru towaru.
  • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
  • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawiera: Imię i nazwisko zamawiającego, adres wysyłki, e-mail, numer telefonu oraz wybrany przez Klienta sposób dostarczenia paczki i sposób dokonania zapłaty oraz szczegółowe podsumowanie ceny produktu.
  • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
  • Złożenie przez Klienta zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu stanowi skierowaną do DEEP FOREST ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru.
 2. Po złożeniu zamówienia, Klient na bieżąco otrzymuje wiadomości, informujące o statusie zamówienia.
 3. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji przez DEEP FOREST zamówienia Klienta, w szczególności z uwagi na brak w magazynie wybranego Towaru lub też wobec wystąpienia innych przyczyn, DEEP FOREST poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku podania przez Klienta błędnych bądź też niedokładnych danych, a w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, DEEP FOREST nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub też opóźnienie w dostarczeniu Towaru. Dodatkowymi kosztami z tego wynikającymi obciążony zostanie Klient.

 

4.
Dostawa towaru

 1. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawa Towaru odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej, inPostu lub innej firmy kurierskiej. DEEP FOREST zastrzega sobie prawo do zmiany usługodawcy dostarczającego towar.
 3. Termin wysyłki Towaru jest różny dla poszczególnych produktów, może wynosić od 2 do 21 dni roboczych. Termin wysyłki jest liczony od zaksięgowania wpłaty i podania wszystkich danych niezbędnych do zamówienia.
 4. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

5.
Własność intelektualna

 

 1. Użytkownik uznaje i potwierdza się, że przysługują nam lub osobom, które udzielają nam licencji na ich wykorzystanie, wszelkie prawa autorskie, zarejestrowane znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do materiałów lub treści udostępnianych w tym portalu. Użytkownik może korzystać ze wspomnianych materiałów tylko w takim zakresie, do jakiego wyraźnie upoważni go DEEP FOREST lub osoby udzielające zgody na użytkowanie. Powyższe nie uniemożliwia Użytkownikowi korzystania z tego portalu w zakresie niezbędnym do skopiowania informacji z zamówienia lub danych kontaktowych.

 

5.
Formy płatności i realizacja zamówienia

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
 2. Klient dokonuje płatności za Towar przed odbiorem Towaru w formie wskazanej poniżej, przy czym realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez DEEP FOREST potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. Nie dotyczy to zamówień płatnych za pobraniem w momencie odbioru przesyłki.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
  • przelewem na numer konta bankowego prowadzonego w ING Bank Śląski: 47 1050 1070 1000 0022 7791 0697
  • przy użyciu operatorów PayU, T-Pay i PayPal udostępnionych w procesie zakupowym, umożliwiających płatności międzybankowe i płatności kartami płatniczymi.
  • za pobraniem w momencie odbioru przesyłki

 

8.
Warunki odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klientowi, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22.1c. tj. osobie fizycznej dokonującej zakupów w sklepie internetowym DEEP FOREST w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu DEEP FOREST o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: DEEP FOREST ul. Cicha 30, 43-365 Wilkowice, adres poczty elektronicznej: sklep@deepforest.pl).
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy zgodnie z ust. 1. powyżej, umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. W celu dokonania zwrotu klient powinien przekazać na adres e-mail: sklep@deepforest.pl następujące dane do odbioru przesyłki, telefon kontaktowy oraz datę i przedział czasowy dla odbioru przesyłki.
 5. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. DEEP FOREST może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: DEEP FOREST ul. Cicha 30, 43-365 Wilkowice, w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do DEEP FOREST. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. Zwracany Towar musi być nienaruszony, nienoszący żadnych śladów użytkowania, i posiadać wszystkie oryginalnie dołączane metki.
 8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 9. Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy w szczególności koszty opakowania i zabezpieczenia.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

9.
Warunki reklamacji Towarów

 1. DEEP FOREST odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22.1c. tj. osoby fizycznej dokonującej zakupów w sklepie internetowym DEEP FOREST w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) za niezgodność Towaru w chwili jego wydania z umową, w zakresie wskazanym w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 1. może złożyć reklamację na zasadach wskazanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., o ile w terminie 14 dni od dnia, w którym stwierdził niezgodność dostarczonego Towaru z umową, zawiadomił o tym fakcie DEEP FOREST.
 3. Reklamowany towar należy wysłać wraz z paragonem i formularzem reklamacyjnym na adres: DEEP FOREST ul. Cicha 30, 43-365 Wilkowice.
 4. Sklep DEEP FOREST w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. Sklep DEEP FOREST nie przyjmuje towaru za pobraniem i nie ponosi kosztów dostarczenia towaru przed rozpatrzeniem reklamacji.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep DEEP FOREST wysyła Klientowi nowy Towar na swój koszt lub zwraca koszty poniesione podczas zakupu towaru.
 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji w sklepie, towar zostaje ponownie odesłany na koszt kupującego.
 8. W przypadku braków magazynowych Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi w ramach reklamacji innego modelu.
 9. DEEP FOREST odpowiada wobec Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22.1c., na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

10.
Postanowienia końcowe

 1. DEEP FOREST dołoży wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego DEEP FOREST były na najwyższym poziomie, co jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego DEEP FOREST w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością jego modernizacji lub rozbudowy lub z innych ważnych powodów.
 2. DEEP FOREST wskazuje, iż indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na komputerze Klienta a jego rzeczywistym wyglądem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827).
 4. Wszystkie nazwy Towarów zamieszczone na stronie sklepu internetowego DEEP FOREST używane są jedynie w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r.
 5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22.1c. a DEEP FOREST rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla DEEP FOREST.
 6. DEEP FOREST zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez DEEP FOREST, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie sklepu internetowego DEEP FOREST. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.